Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

วิสัยทัศ/พันธกิจ/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ให้บริการด้านเภสัชกรรมที่เป็นเลิศ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย คุ้มค่า

พันธกิจ

 • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมโดยมีผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง
 • สร้างความปลอดภัยในระบบยา
 • ผลิตงานวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและระบบบริการเภสัชกรรม