Text Size

วิสัยทัศ/พันธกิจ/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ให้บริการด้านเภสัชกรรมที่เป็นเลิศ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย คุ้มค่า

พันธกิจ

  • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมโดยมีผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง
  • สร้างความปลอดภัยในระบบยา
  • ผลิตงานวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและระบบบริการเภสัชกรรม