Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ผลงานวิจัยฝ่ายเภสัชกรรม

เภสัชกรหญิงจิตโสมนัส สุพร

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ผลงาน การครอบครองยาเกินความจำเป็นในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล


 

เภสัชกรหญิงสุชาดา ธนภัทร์กวิน

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ผลงาน ความรู้และการจัดการตนเองด้านการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร