Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบุคลากร

ฝ่ายโภชนาการ
Nutrition Department

หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางอุมาลี  ธรศรี นักโภชนาการชำนาญการ

ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
2 นางสาวพัชวรา  แย้มกลีบ นักโภชนาการชำนาญการ
3 นางสาวนปภัช  อริยะเครือ นักโภชนาการชำนาญการ
4 นางสาวจุฑาทิพย์  จี้รัตน์ นักโภชนาการปฏิบัติการ
5 นายธนาพงษ์  อ่อนคำ นักโภชนาการปฏิบัติการ
6 นางสาวชนากานต์  สินไพร นักโภชนาการปฏิบัติการ
7 นางบังอร  ทรัพย์ประดิษฐ์ โภชนากรชำนาญงาน
8 นางสางมาลัย  ขำสอาด โภชนากรชำนาญงาน
9 นางสาวตวงพร  ยอดชมญาณ โภชนากรชำนาญงาน
10 นางสาวทิพย์วารี  นิราศประชานุกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
11 นางสาวขนิษฐา  โพธิพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัย / บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน

# ชื่อ-สกุล ระดับตำแหน่ง
12 นางมณีพร  พรมมีเนตร์ พนักงานประกอบอาหาร
13 นางศรีสุดา  รักเหลือ พนักงานประกอบอาหาร
14 นางยุพิน  เมตตาวิหารี พนักงานประกอบอาหาร
15 นางประจวบ  ตุละพงษ์ พนักงานประกอบอาหาร
16 นางบุญสม  ปานกล่ำ พนักงานประกอบอาหาร
17 นางสาวเสาวณีย์  ชั่งจันทร์ พนักงานประกอบอาหาร
18 นางสาวมาลัย  กลั่นแก้ว พนักงานประกอบอาหาร
19 นางพเยาว์  สังกลัดทอง พนักงานประกอบอาหาร
20 นางน้ำเหนือ  เมืองธรรม พนักงานทั่วไป
21 นายปัญญา  บุญเงิน พนักงานทั่วไป
22 นายสรศักดิ์  สุขสมปอง พนักงานทั่วไป
23 นายสุรเดช  บัวแซ่ม พนักงานทั่วไป
24 นายสุวินัย  ปานรุ่งโรจน์ พนักงานทั่วไป
25 นางสาวอาภากร  วุฒิชัยวัฒน์ พนักงานทั่วไป
26 นางสุวันนา  นนธิจันทร์ พนักงานทั่วไป
27 นางกัญญา  แซ่อุ้ย พนักงานทั่วไป
28 นางมณเฑียร  ทรัพย์นิมิต พนักงานทั่วไป (ผู้ช่วยคนครัว)
29 นางปราณี  ยีคำ พนักงานทั่วไป (ผู้ช่วยคนครัว)
30 นางจุฑาทิพย์  ดำดี พนักงานทั่วไป (ผู้ช่วยคนครัว)
31 นางสาวขวัญใจ  ภู่เอี่ยม พนักงานทั่วไป (ผู้ช่วยคนครัว)
32 นางมัชฌิมา  มะณู พนักงานทั่วไป (ผู้ช่วยคนครัว)
33 นายวิเชษฐ  แก้วขวัญ พนักงานทั่วไป (ผู้ช่วยคนครัว)
34 นางพัชราภรณ์  จอกคง พนักงานทั่วไป (ผู้ช่วยคนครัว)
35 นายธีระ  แป้นแสง พนักงานประกอบอาหาร
36 นางรุ่งทิพย์  โพธิ์แย้ม พนักงานทั่วไป
37 นางสาววันเฉลิม  เหล็กรัตน์ พนักงานทั่วไป
38 นางสุธาดา  ประทุมรัตน์ พนักงานทั่วไป
39 นางวีรยา  พวงแก้ว พนักงานทั่วไป
40 นางสาวจำเนียร  บุญเงิน พนักงานทั่วไป
41 นางสาวชนิศา  ไพรัตน์ พนักงานทั่วไป
42 นายคณิต  วิชัยกำจร พนักงานทั่วไป
43 นายสมเจตน์  แป้นจันทร์ พนักงานทั่วไป (ผู้ช่วยคนครัว)
44 นางสาวจิราภรณ์  บุตรโคตร พนักงานทั่วไป
45 นายนพรัตน์  บุรวัฒน์ พนักงานทั่วไป
46 นางสาวสุพัตรา  อาษาวัง พนักงานทั่วไป
47 นางสาวศันสนีย์  ทองแสน พนักงานทั่วไป
48 นายจักรพงษ์  สองบาง พนักงานทั่วไป