Text Size

ด้านบุคลากร

ฝ่ายโภชนาการ
Nutrition Department

บุคลากรงานโภชนบริการ

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางจิดานันท์ สิริพิมลวัตร หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
2 นางบังอร ทรัพย์ประดิษฐ์ โภชนากรชำนาญงาน
3 นางสาวมาลัย ขำสอาด โภชนากรชำนาญงาน
4 นางสาวตวงพร ยอดชมญาณ โภชนากรชำนาญงาน

บุคลากรงานโภชนบำบัด

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางธิติมา ปฏิพิมพาคม นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
2 นางอุมาลี ทอนศรี นักโภชนาการชำนาญการ
3 นางสาวพัชวรา แย้มกลีบ นักโภชนาการปฏิบัติการ
4 นางสาวนปภัช อริยะเครือ นักโภชนาการปฏิบัติการ
5 นางสาวจุฑาทิพย์ จี้รัตน์ นักโภชนาการปฏิบัติการ

บุคลากรงานธุรการ

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 ว่าง นักจัดการงานทั่วไป
2 นางสาวอัญชลี  เอี่ยมสอาด เจ้าพนักงานธุรการ