Text Size

ด้านบริการ

ฝ่ายโภชนาการ
Nutrition Department

บริการด้านอาหาร

 • บริการอาหารของโรงพยาบาลตามคำสั่งแพทย์เพื่อสนับสนุนการรักษาให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยตามวัฒนธรรมความเชื่อและศาสนาโดยใช้หลักโภชนาการ  โภชนบำบัด
 • บริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค/เฉพาะโรคซับซ้อน  โดยมีการดัดแปลงพลังงาน  และสารอาหารหลัก  การดัดแปลงลักษณะของอาหาร การดัดแปลงแร่ธาตุ  และวิตามิน  โดยใช้มาตรฐานการจัดอาหารของฝ่ายโภชนาการ
 • อาหารผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย  โดยคำนวณพลังงานสารอาหารให้ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายตรงตามมื้อที่กำหนด โดยคำนึงความสะอาดปลอดภัย รวมถึงสอนสาธิตการทำอาหารทางสาย  โดยใช้วีดิโอเป็นสื่อประกอบการสอนพร้อมให้คู่มือและสูตรอาหารกับผู้ป่วย  หรือผู้ดูแล  เพื่อนำไปปฏิบัติเองได้  และมีบริการจำหน่ายอาหารทางสายแก่ผู้ป่วยนอก
 • อาหารสำหรับเด็ก จัดบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยเด็ก ภายใต้ข้อจำกัดสภาวะโรคต่างๆ โดยคำนึงความเหมาะสมตามวัย และมีการบริการอาหารสำหรับมารดาตามความเหมาะสม เพื่อสร้างสายสัมพันธ์แม่ลูกบนหอผู้ป่วย รวมทั้งบริการอาหารสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่
 • อาหารสำหรับบุคลากร สนับสนุนการบริการอาหารสำหรับงานประชุม  สัมมนา โครงการ  และกิจกรรมต่างๆ  ภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

บริการด้านวิชาการ

 • การบริการวิชาการบนหอผู้ป่วย
  • การเยี่ยมให้คำปรึกษาแนะนำด้านโภชนบำบัด (โรคร่วม)
  • การเยี่ยมให้ความรู้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
  • การเยี่ยมให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องอาหารเฉพาะโรคซับซ้อนบนหอผู้ป่วย และปรับเปลี่ยนอาหารสำหรับผู้ป่วย
  • การเยี่ยมให้คำปรึกษาแนะนำ โครงการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับมารดาหลังคลอดที่ประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • การบริการวิชาการ ในคลินิกผู้ป่วยนอก
  • การให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำด้านโภชนบำบัด, คลินิกเบาหวาน
  • การให้คำปรึกษาแนะนำ  และติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง  ในคลินิกหญิงที่ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

บริการวิชาการด้านกิจกรรม  โครงการ  ร่วมกับภาควิชา / กลุ่ม / ฝ่าย (มี File รูป)

 • การให้ความรู้คำแนะนำด้านโภชนาการ  โภชนบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • โครงการ   “วันส่งเสริมสุขภาพไตโรค” (World   Kidney  Day)
 • โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิค
 • โครงการรวมในลดพุงทั่วไทย  ถวายไท้องค์ราชัน  84 พรรษา
 • โครงการสำหรับสุขภาพคนเมืองที่มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนลงพุง
 • โครงการให้ความรู้ประชาชน  “รู้ทันมะเร็งกำลังสอง”

บริการวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เด็กไทยใส่ใจสุขภาพ”
 • โรงพยาบาลหุ่นดี  (โรงพยาบาลตากสิน)
 • เด็กไทยใส่ใจสุขภาพ  (โรงเรียนโยนออฟอาร์ด)

บริการวิชาการสำหรับแพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด, นักศึกษาแพทย์,  นักศึกษาพยาบาล, นักศึกษาฝึกงานสายงานโภชนาการ/โภชนบำบัด  และการกำหนดอาหารระดับปริญญาตรี/โท  และ หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 • โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการ  โภชนบำบัดแก่นักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์เกื้อการุณย์
 • โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการ  โภชนบำบัด แก่ผู้ช่วยเหลือคนไข้