Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบริการ

ฝ่ายโภชนาการ
Nutrition Department

การบริการด้านโภชนาการและโภชนบำบัด

 • ร่วมทีมสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการ) ในการดูแลผู้ป่วยทางด้าน โภชนบำบัด ร่วมประเมินความต้องการพลังงานและสารอาหาร/ให้คำปรึกษา/ดัดแปลงและปรับสูตรอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการ/สภาวะของผู้ป่วยและสอดคล้องกับการรักษาของแพทย์ 
 • ร่วมทีมสหสาขาวิชาชีพในโครงการโรงพยาบาลคุณภาพโภชนบำบัด (นำร่อง กระทรวงสาธารณสุข) ในการคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • เผยแพร่วีดีโอสาธิตการปรุงประกอบอาหารทางสายสูตรปั่นผสมบนเวปไซต์ยูทูป 
 • การประเมินพลังงาน  และคุณค่าสารอาหารที่จำหน่ายที่ร้านอาหารอาคารสวัสดิการ(โปรแกรม  INMUCAL version 3 และ Nutriservey 2007 )
 • การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านโภชนาการ โภชนบำบัดกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต) และVDO สาธิตการปรุงประกอบอาหารทางสายให้อาหารผ่านระบบ QR Code
 • จัด Workshop ให้ความรู้ด้านโภชนาการ และโภชนบำบัด โดยร่วมกับภาควิชาต่างๆ
 • โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (Food safety)
  มือผู้สัมผัสอาหาร    ผ่าน 100%                การปนเปื้อนในอาหาร ผ่าน 100%
 • จัดทำมาตรฐานเมนูอาหารฝรั่งสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ
 • ปรับปรุงรายการอาหารใหม่ และประเมินคุณค่าสารอาหารตามมาตรฐานและการปรับปรุงคุณภาพการบริการอาหาร
 • ได้รับการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร เขตดุสิต กทม. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564
 • ผลการตรวจคุณภาพอาหารทางสายสูตรปั่นผสมทางจุลชีววิทยา (อาหารปรุงสำเร็จ) จากฝ่ายจุลชีววิทยา กองชันสูตรสาธารณสุข สำนักการแพทย์ ในปีงบประมาณ 2560-2562 อยู่ในมาตรฐาน 100%
 • ผ่านการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน GMP in Mass Catering  ระดับ “Gold Class” ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 – 27 มิถุนายน 2563

การบริการอาหาร (เพิ่มเติมจากการบริการปกติ)

 • สนับสนุนอาหารฝึกกลืนร่วมกับการให้อาหารทางสายให้อาหาร 
 • สนับสนุนอาหารตามวัย ในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่
 • จำหน่ายอาหารทางสายสูตรปั่นผสมให้กับผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ตามนัด