Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบุคลากร

ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
Department of Emergency Medical Services

ผู้บริหารงานฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางอาจารีย์  พรหมดี หัวฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
2 นายแพทย์ชายวุฒิ สววิบูลย์ รองหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
3 นายแพทย์อดิศักดิ์ นิธิเมธาโชค  รองหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
4 นายปราโมทย์ ภาภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย