Text Size

ด้านบุคลากร

ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
Department of Emergency Medical Services

ผู้บริหารงานฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางอาจารีย์  พรหมดี หัวฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
2 นายแพทย์ชายวุฒิ สววิบูลย์ รองหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
3 นายแพทย์อดิศักดิ์ นิธิเมธาโชค  รองหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
4 นายปราโมทย์ ภาภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย