Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
Department of Emergency Medical Services

ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัยด้วยจิตอาสา  เป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคม

คำนิยาม

 • บริการ : ให้บริการด้วยความเต็มใจ  โดยยึดหลักความปลอดภัย  และรวดเร็ว
 • การแพทย์ฉุกเฉิน : การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่เจ็บป่วยจนถึงโรงพยาบาล
 • สาธารณภัย : อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ  หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของประชาชน  
 • จิตอาสา : จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
 • ประชาชน : คนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • สังคม : กลุ่มคน  ชุมชน  และเครือข่าย

พันธกิจ

 • ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  และให้ความช่วยเหลือ  ป้องกัน  และระงับเหตุสาธารณภัยโดยยึดหลักความปลอดภัยและรวดเร็ว
 • เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความเข้าใจ  และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  อีกทั้งสร้างบรรยากาศให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วม
 • สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ  และดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 • จัดระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยนำเอาทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อให้เกิดการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บุคลากรแพทย์  พยาบาล  เวชกรฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการปฐมพยาบาล และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง