Text Size

คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล

คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล

เป็นคลินิกที่เปิดให้บริการเป็นพิเศษนอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์  ในเวลา 16.30 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. เว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์  โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 • สามารถมารับบริการนอกเวลาราชการได้ตั้งแต่ 16.30 -20.00 น. มีค่าธรรมเนียมแพทย์-พยาบาลและค่าบริการนอกเวลาในอัตราที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน
 • สามารถนัดวันเวลาได้ตามที่ท่านสะดวก
 • ได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ท่านคุ้นเคย หรือเลือกได้
 • อาจารย์แพทย์มีเวลาเพียงพอที่จะพูดคุยซักถามอาการอย่างละเอียด
 • ทีมผู้ให้บริการได้รับการคัดเลือก พร้อมให้การต้อนรับดูแลใกล้ชิด
 • ท่านจะได้รับยาในจำนวนเท่ากับการมาตรวจในเวลาราชการ
 • มีที่จอดรถสำหรับผู้รับบริการ อัตราค่าจอดรถ 20 บาท/ชั่วโมง

วันหยุดทำการคลินิกพิเศษวชิรพยาบาล ประจำปี 2562

 • ขอแจ้งกำหนดวันหยุดให้บริการคลินิกพิเศษวชิรพยาบาลประจำปี รายละเอียด

สิทธิการรักษาและค่าใช้จ่าย

 • ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  สามารถใช้สิทธิเบิกจ่าย ค่ายาและค่าบริการทั่วไปได้ ยกเว้นค่าบริการ ผู้ป่วยนอก 100 บาท ใช้สิทธิเบิกได้ 50 บาท ส่วน ค่าธรรมเนียมแพทย์-พยาบาลไม่สามารถเบิกได้สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนของวชิรพยาบาล ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาและค่าบริการทั่วไปได้  ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแพทย์-พยาบาล รวมทั้งค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ต้องชำระค่าใช้จ่ายเองและไม่สามารถนำไปเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ ต้องชำระเงินสดเท่านั้น
 • ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถมาใช้บริการได้ แต่ไม่สามารถใช้สิทธิค่ารักษาและค่าบริการได้ ต้องชำระเงินสดเท่านั้น และไม่สามารถนำไปเบิกคืนได้

การติดต่อจองคิวตรวจ

 • ท่านที่มารับการตรวจรักษาในเวลาราชการอยู่เดิม หรือท่านที่ต้องการมารับการตรวจรักษานอกเวลาราชการ  สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกตรวจของแพทย์แต่ละสาขาในที่ท่านต้องการทราบได้จากศูนย์ประสานงานผู้ป่วย หมายเลขโทรศัพท์ 02-244-3900 (วันราชการ เวลา 08.00 – 20.00 น.และวันเสาร์เวลา 08.00 – 12.00 น.) ท่านสามารถนัดคิวการตรวจได้ทันที เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมเอกสารไว้ให้ล่วงหน้า
 • กรณีที่ท่านไม่เคยมารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและสาขาที่ท่านต้องการตรวจ เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและการมาตรวจของท่าน เมื่อท่านมาตรวจในวันนัด ขอให้ลงทะเบียนสิทธิการรักษาที่ห้องเวชระเบียน  และแสดงตัวที่ห้องตรวจ ก่อนเวลานัด 15-30 นาที

การปฏิบัติตัวเมื่อมาตรวจในวันนัด

 • สิทธิเบิกจ่ายตรง สิทธิประกันสังคมของวชิรพยาบาล และผู้ที่มีรายชื่อนัด สามารถไปที่คลินิกได้เลย
 • สิทธิประกันสังคมนอกสิทธิของวชิรพยาบาล สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่สามารถใช้สิทธิค่ารักษาเดิมของท่านได้(ต้องชำระเงินสดเท่านั้น)  ให้แจ้งที่ห้องเวชระเบียนแล้วไปรอตรวจที่คลินิกต่อไป

การผ่าตัดนอกเวลาราชการ

 • การนัดผ่าตัดนอกเวลาราชการ จะให้บริการเฉพาะในรายที่ไม่มีความซับซ้อน โดยจะมีอัตราค่าผ่าตัดตามระเบียบกรมบัญชีกลาง แต่มีค่าธรรมเนียมแพทย์ วิสัญญี และพยาบาลเพิ่มเติม อัตราค่าห้องพิเศษราคาตามระเบียบของโรงพยาบาล
 • ท่านสามารถขอรายละเอียดจากพยาบาลหน้าห้องตรวจและนัดหมายได้กับแพทย์ที่ท่านตรวจรักษา

วันที่มาตรวจจะต้องทำอย่างไร

 • ท่านที่จองคิวไว้แล้วและมารับบริการครั้งแรก ให้มาลงทะเบียนสิทธิได้ที่ห้องเวชระเบียน ตึกอำนวยการ ก่อนเวลานัดประมาณ 15 นาที แล้วมาที่ห้องตรวจได้เลย
 • ผู้ป่วยนัด สามารถรับบริการที่ห้องตรวจได้เลย(ยกเว้นผู้รับบริการที่เป็นผู้ประกันตน)
 • แพทย์จะตรวจตามคิว โดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีจำนวนผู้รับบริการตามที่แพทย์ระบุ

สาขาที่เปิดให้บริการตรวจรักษาขณะนี้

 • สาขาอายุรศาสตร์
 • สาขาศัลยศาสตร์
 • สาขากุมารเวชศาสตร์
 • สาขาจักษุวิทยา
 • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • สาขาจิตเวชศาสตร์
 • สาขาออร์โธปิดิกส์ (โรคกระดูกและข้อ)
 • สาขาทันตกรรม
 • สาขารังสีวิทยา

ตารางแพทย์คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล

 

**หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาวชิรพยาบาลสามารถหมุนเวียนสับเปลี่ยนได้ตลอด (ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 19 สิงหาคม 2562)