Text Size

หมายเลขโทรศัพท์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ส่วนงานผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

# ตำแหน่ง ผู้บริหาร เบอร์โทรสายนอก เบอร์โทรสายใน โทรสาร หมายเหตุ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รศ.ประยุทธ ศิริวงษ์ 022412738    

ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์

  หน้าห้องคณบดีฯ   022443002, 022443003 3002,3003 026687080  
ผู้อำนวยการ / รองคณบดี ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 022443830 3830  

ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์ 

  หน้าห้องผู้อำนวยการ / รองคณบดี   022443633 3633 026687080  
รองคณบดี นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์ 022443714 3714    ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์
 
  หน้าห้องรองคณบดี   022443012  3012  026887080   
รองคณบดี รศ.จิระพงษ์  อังคะรา 022443839 3839  

ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์

  หน้าห้องรองคณบดี   022443012 3012 026687080  
รองคณบดี ผศ.พรชัย  เดชานุวงษ์ -

 

 

ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์

  หน้าห้องรองคณบดี   022443833 3833 026687080  

รองคณบดี

ผศ.มนูธรรม  มานวธงชัย 022443014 3014  

ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์  

  หน้าห้องรองคณบดี   022443013 3013 022443636  
รองคณบดี นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ 022443018 3018  

ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ 

  หน้าห้องรองคณบดี   022443019 3019 022443636  
รองคณบดี ผศ.สาธิต  คูระทอง 022443005 3005  

ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์   

  หน้าห้องรองคณบดี   022443013 3013 026687080   
9 หัวหน้าสำนักงานคณบดี นางปรีดา แสนดี 022443003 3003 026687080

ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์

  เลขานุการหัวหน้าสำนักงานคณบดี   022443017 3017 022414388  
10

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวดุษฎี ดวงมณี 022443009-10 3009-10 026687080   ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์
 
11 หัวหน้าทรัพยากรบุคคล นางเรวดี  ลือพงศ์ลัคณา 022443020 3020 026687080  
12 หัวหน้าฝ่ายการคลัง นางจันทรัศม์ ห้วยหงษ์ทอง 022443046 3046 022443049  
13 หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นายทรรศวรา สงเคราะห์ผล 022443055 3055 022443057  
14 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริการ นายวรากร ธรรมวิโรจน์ 022443062 3062 022443062  
15 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสมพร คุ้มแคว้น 022443067 3067 026687073  
16 รักษาการหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา นางมิ่งขวัญ กิตติวรรณกร 022443151 3151 022415129  
17 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสาธิต สุจริตา 022443519 3519    
18 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย ผศ.ภัสพร ขำวิชา 022443522 3522    
19 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ นางจุรินทร์ เป็นสุข 022443525 3525    
20 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล นางจารุพรรณ ลีละยุทธโยธิน 022443077 3077 026687152  
21 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ นางอุมาลี ธรศร 022443095 3095 022443098  
22 หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม นางปิยนันท์ เกื้อสกูล  022443120  3120  026687052   
23 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง  นางอุราภรณ์ ภูมิศานติพงศ์ 022443129  3129    
24  หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม นางจิตโสมนัส สุพร 022443139 3139 022415057   
25  หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย  นางอาจารีย์ พรหมดี 022443878  3878    
26  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง  นายชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล 022443099  3099 026687051  
27  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  แพทย์หญิงยุพดี ฟู่สกุล 022443901 3901 026687067  
28  หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก แพทย์หญิงไปรยาภัค สกุลวทัญญู 022443125  3125 026687075  
29  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ วจนรจนา  022443125  3125     
30  หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์  รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ ตันตราชีวธร 022443156 3156 026687065  
31  หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา  นายแพทย์อาทิตย์ แก้วนพรัตน์ 022443181 3181 022443181  
32  หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ 022443667 3667 026687059  
33 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นายอดิศักดิ์  นิธิเมธาโชค 022443189 3189 026687050  
34 หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ นายวรวิทย์ วณิชกุลบดี 022443206 3206 022443832  
35 หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นายแพทย์เฉลิมภักดิ์  ศุภคติธรรม 022443221 3221 026687076  
36 หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รศ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ 022443227  3227 022414516  
37 หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา นายปิยศักดิ์ วิทยบูรณานนท์ 022443266 3266 026687063  
38 หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร 022443282 3282 022443282  
39 หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ นายเฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล 022443376 3376 022436106  
40 หัวหน้าภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา นายแพทย์อนันต์ กุลทวีทรัพย์ 022443397 3397 026687058  
41 หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา แพทย์หญิงสาวินี รัชชานนท์ 022443405 3405 022437907  
42 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา บุญศิริจันทร์ 022443461 3461    

ส่วนงานสนับสนุน

หน่วยงาน/ตำแหน่ง เบอร์โทรสายนอก เบอร์โทรสายใน โทรสาร หมายเหตุ
สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล        
หัวหน้าสำนักงานคณบดี(นางมานิดา  พันธุ์วัฒนา) 022443003 3003    

งานธุรการ 

หัวหน้างาน - นางสาวฉลุมาศ วงษ์ยะรา

022443024 3024 022414388   
งานธุรการ 022443025 3025 022414388   
งานธุรการ 022443026

3026

 

   
งานธุรการ 022443027 3027    

งานบริการสถานที่และสวน

หัวหน้างานบริการสถานที่และสวน - นางสาวปวันตี ซื้อสัตย์

022443024 3024    
งานอาคารสถานที่ (หมวดสวน) 022443028 3028    

งานสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์

หัวหน้างานสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวีวรรณ เชื้ออภัย

022443688 3688    
งานประชาสัมพันธ์ 022443000 3000    
งานประชาสัมพันธ์ (เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์) 022443890 3890    
งานสื่อสาร (ห้องปฏิบัติการโทรศัพท์) 022443333 3333    
งานสื่อสาร (กรณีพบสิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน) 022443033 3033    

งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร - นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

 022443024 3024     

งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

ยามอาคารสวัสดิการ

022443035 3035    
ยามประตูหลัง 022443036 3036    
ยามประตูหน้า 022443037 3037    
ยามสูติกรรม 022443038 3038    
ยามอาคารเพชรรัตน์ 022443565 3565    
ยามทางลงอาคารเพชรรัตน์ 022443836 3836    
ยามหลังหลวงพ่อวชิร 022443837 3837    
ยามหน้าหอพักรับซื้อขยะ 022443864 3864    
ยามหน้าตึกผ่าตัด 022443872 3872    
ยามที่จอดรถด้านหลัง 022443914 3914    
ยามห้องคอนโทล กล้อง CCTV 022443915 3915    
งานห้องสมุด 022443073 3073    
งานห้องสมุด 022443074 3074 022415493  
งานโสตทัศนูปกรณ์ 022443539 3539    
ห้องประชุมอาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 022443538 3538   ห้องรับรองแขก
งานกฎหมายและคดี 022443866 3849    
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล        
หัวหน้าฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล         
งานทรัพยากรบุคคล 022443020 3020    
งานทรัพยากรบุคคล 022443021 3021 026687053  
งานทรัพยากรบุคคล (การเจ้าหน้าที่) 022443022 3022 026687053  
งานทรัพยากรบุคคล (การเจ้าหน้าที่) 022443023 3023    
ห้องประชุมฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 022443553 3553    
ห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 022443917 3917  

ชั้น 19

อาคารเพชรรัตน์

ห้องอาชีวอนามัยทรัพยกรบุคคล 022443918 3918  

ชั้น 19

อาคารเพชรรัตน์

ฝ่ายการคลัง        
หัวหน้าฝ่ายการคลัง - นางจันทรัศม์ ห้วยหงษ์ทอง 022443043, 022443044 3043,3044 022443049  
งานงบประมาณ งานบัญชี งานตรวจสอบ 022443045 3045 022443049  
งานการเงิน 022443046 3046    
งานการเงิน 022443047 3047    
งานการเงิน 022443048 3048    
งานการเงิน 022443049 3049    
การเงิน รับเงิน 1  022443050 3050  

ชั้น 2

ตึกอำนวยการ

การเงิน รับเงิน 2  022443051 3051    ตึกสูติกรรม
การเงิน รับเงิน 3  022443052 3052  

ชั้น G

อาคารเพชรรัตน์ 

การเงิน รับเงิน 4  022443053 3053  

ชั้น 3

อาคารเพชรรัตน์ 

การเงิน สตง. 022443910 3910  

ชั้น 3

ตึกอำนวยการ 

การเงินต่างด้าว 022443677 3677  

ชั้น G

ห้องยา 

งานจัดเก็บรายได้ (ศูนย์ประสานสิทธิ์) 022443569 3569 022443570

 ชั้น 3

อาคารเพชรรัตน์

งานจัดเก็บรายได้ 022443570 3570    ชั้น 3

อาคารเพชรรัตน์

งานจัดเก็บรายได้ 022443571 3571    ชั้น 3

อาคารเพชรรัตน์

งานจัดเก็บรายได้ (ศูนย์ประสานสิทธิ์) 022443684 3684  

 โต๊ะบัตร

ตึกอำนวยการ

งานจัดเก็บรายได้ 022443685 3685    โต๊ะบัตร

ตึกอำนวยการ

งานจัดเก็บรายได้ 022443686 3686    ชั้น 3

อาคารเพชรรัตน์

งานจัดเก็บรายได้ 022443687 3687    ชั้น 3

อาคารเพชรรัตน์

งานจัดเก็บรายได้ 022443689 3689    ชั้น 3

อาคารเพชรรัตน์

หน่วยประกันสังคมวชิรพยาบาล 022443515 3515    ชั้น 3

อาคารเพชรรัตน์

หน่วยประกันสังคมวชิรพยาบาล 022443675 3675    
โต๊ะบัตรประกันสังคมวชิรพยาบาล 022443071 3071  

 ชั้น 1

ตึกอำนวยการ

ฝ่ายพัสดุ        

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ - นายทรรศวรา  สงเคราะห์ผล

022443054 3054 022443057  
ฝ่ายพัสดุ (สอบถาม) 022443055 3055 022443057  
ฝ่ายพัสดุ 022443056 3056    
ฝ่ายพัสดุ 022443057 3057    
ฝ่ายพัสดุ (คลัง/เบิกของ) 022443058 3058    ตรงเบิกของ
ฝ่ายวิศวกรรมบริการ        
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริการ - นายวรากร ธรรมวิโรจน์ 022443332 3332  022443062   
งานบำบัดน้ำเสียและขยะ/ งานกำจัดน้ำเสีย - นายสุธี จันทวรรณโน 022443059 3059    
งานบำบัดน้ำเสียและขยะ 022443060 3060    
งานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและพลังงาน - นายเอกรินทร์ 022443063 3063    
งานออกแบบและควบคุมงานสถาปนิกและวิศวกร 022443873 3873    
หมวดช่างทั่วไป 022443061 3061    ทางเดินสหกรณ์
ธุรการฝ่ายวิศวกรรมบริการ/หน่วยช่างตึกผ่าตัด 022443062 3062 022443062 ชั้นใต้ดินตึกผ่าตัด 
หมวดช่าง ตึกผ่าตัด 022443063 3063   ชั้นใต้ดินตึกผ่าตัด 
หมวดช่าง ตึกมหาวชิราวุธ 022443064 3064   ตึกมหาวชิราวุธ 
หมวดช่าง อาคารเพชรรัตน์ 022443065 3065   อาคารเพชรรัตน์ 
หมวดช่าง อาคารเพชรรัตน์ 022443545 3545   อาคารเพชรรัตน์ 
ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 022443691 3691   ชั้นใต้ดินตึกผ่าตัด 
ฝ่ายวิชาการ        

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ - นางสมพร คุ้มแคว้น

022443066 3066 026687073  
ธุรการฝ่ายวิชาการ (สอบถาม) 022443067 3067 026687073  
ธุรการฝ่ายวิชาการ (สอบถาม) 022443694 3694    
หน่วยเวชนิทัศน์ 022443075 3075    
หน่วยเวชนิทัศน์ 022443551 3551    
ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา        

หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา

นางมิ่งขวัญ กิตติวรรณกร

022443151 3151 022415129

 ชั้น 6

อาคารเพชรรัตน์

ธุรการฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา 022443536 3536 022415129

 ชั้น 6

อาคารเพชรรัตน์

ห้องหุ่นฝึกทักษะทำหัตถการฝ่ายการศึกษา 022443537 3537    SKILL LAB
ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา 022443152 3152    
งานกิจการนักศึกษา 022443153 3153    
งานกิจการนักศึกษา 022443154 3154    
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ        
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - นายสาธิต สุจริตา 022443519 3519    
ธุรการ/สอบถาม 022443517 3517    
งานสื่ออิเลคทรอนิกส์ 022443518 3518    
งานบริการ 022443793 3793    
งานพัฒนาระบบ 022443895 3895    
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องอบรม) 022443794 3794    
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 022443520 3520    
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 022443521 3521    
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 022443535 3535    
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย        
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย - ผศ.ภัสพร ขำวิชา 022443522 3522    
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย 022443522 3522    
หน่วยวิจัยคลินิก 022443908 3908    
สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 022443843 3843    
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ        
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ - นางจุรินทร์ เป็นสุข 022443523 3523  

 ชั้น 6

อาคารเพชรรัตน์

ธุรการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 022443525 3525    
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 022443524 3524    
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 022443526 3526    

ส่วนงานโรงพยาบาล

หน่วยงาน/ตำแหน่ง เบอร์โทรสายนอก เบอร์โทรสายใน โทรสาร หมายเหตุ
สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล        
งานบริการผู้ป่วยนอก        
งานบริการผู้ป่วยใน        
งานประสานงานผู้ป่วย 022443891 3891    
นประสานงานผู้ป่วย 022443892 3892    
งานคลินิกนอกเวลา 022443577 3577    
งานบริการผู้ป่วยหออภิบาล        
งานบริการห้องผ่าตัด ตรวจพิเศษ        
งานควบคุมโรคติดเชื้อ IC 022443527 3527    
งานควบคุมโรคติดเชื้อ IC 022443528 3528    
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 022443086 3086    
งานเวชสถิติ        
หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนและสถิติ - นางจีรภรณ์ ปรารถน์วิทยา  022443068 3068  

ชั้น 3

ตึกอำนวยการ

เวชระเบียนและสถิติ (สอบถาม) 022443069 3069  

ชั้น 3

ตึกอำนวยการ

ห้องจ่ายบัตร ตึกอำนวยการ 022443070 3070    
ห้องจ่ายบัตร ตึกอำนวยการ 022443071 3071    
ห้องจ่ายบัตร ตึกอำนวยการ 022443646 3646    
ห้องจ่ายบัตร ตึกสูติกรรม 022443072 3072    
งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 022443198 3198    
งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 022443199 3199    
งานบริการผ้า        
งานซักฟอก 022443029 3029    
งานเย็บผ้า 022443034 3034    
งานบริการสังคม 022443889 3889    
งานเครื่องมือแพทย์ 022443663 3663    
งานเครื่องมือแพทย์ 022443664 3664    
งานชีวอนามัยและความปลอดภัย 022443275 3275    
งานดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 022443273 3273     
งานสุขภาพชุมชน 022443275 3275     
งานบริหารตติยภูมิเฉพาะด้าน        
ศูนย์ส่องกล้อง 022443318-20  3318-3320     
ศูนย์โรคหัวใจ 022443804 3804     
ศูนย์โรคมะเร็ง 022443467 3467    
งานพยาธิกายวิภาค 022443221 3221    
งานพยาธิกายวิภาค 022443222 3222    
งานเวชภัณฑ์การแพทย์ 022443876 3876    
งานเวชภัณฑ์การแพทย์ (fax) 022443877 3877    
งานกายภาพบำบัด 022443115  3115     
งานเวชกรรมฟื้นฟู 022443114  3114     
งานรังสีรักษา 022443255  3255     
งานรังสีวินิจฉัย 022443239  3239     
งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 022443249 3249    
งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 022443250 3250    
ศูนย์รับส่งต่อ(แอดมิดชั่น) 022443891 3891    
ศูนย์รับส่งต่อ(แอดมิดชั่น) 022443892 3892    
ศูนย์บริการคลินิกพิเศษ 022443900 3900    
จุดคัดกรอง 2 (อาคารเพชรรัตน์) 022443913 3913    
ฝ่ายการพยาบาล        
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

022443076

022443643

3076

3643

026687152

 ชั้น 16

อาคารเพชรรัตน์

หน้าห้อง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443090 3090 026687152  ชั้น 16

อาคารเพชรรัตน์

ธุรการฝ่ายการพยาบาล (สอบถาม) 022443077 3077 026687152   ชั้น 16

อาคารเพชรรัตน์

ศูนย์สารสนเทศฝ่ายการพยาบาล 022443683 3683    ชั้น 16

อาคารเพชรรัตน์

ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443078 3078   คุณดวงเนตร
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443079 3079   คุณธัญชนก 
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443080 3080   คุณจารุพรรณ 
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443081 3081   คุณจุรินทร์ 
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443845 3845   คุณลัดดาวัลย์ 
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443854 3854    
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443882 3882   คุณทัศนีย์ 
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443883 3883   คุณเพชรพรรณ 
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443884 3884   คุณกอบกุล,คุณกิติพร 
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443885 3885   คุณพเยาว์ 
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443886 3886   คุณเพชรศรี 
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443887 3887   คุณวิไลลักษณ์ 
ห้องวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล 022443082 3082    
ห้องวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล 022443083 3083    
ห้องฝึกอบรม ฝ่ายการพยาบาล 022443084 3084    
หอพัก ผู้ตรวจการหอพักพยาบาล 022443089 3089    
หอพักพยาบาล 1 022443088 3088    ยกเลิกหมายเลข
หอพักพยาบาล 1 022443091 3091    
หอพักพยาบาล 2 022443091 3091    ปิดหอพัก
หอพักพยาบาล 3 022443087 3087    
หอพักเล็ก-สง่า-ปทุม ชั้น 1 (สอบถาม) 022443093 3093    
หอพักเล็ก-สง่า-ปทุม ชั้น 2 (สอบถาม) 022443094 3094    
หน่วยปูเตียง 022443781 3781   ยกเลิกหน่วย 
หอพักพยาบาลทรัพย์สิน (ดาวข่าง) 022443786 3786   หอพักพยาบาลทรัพย์สิน 
เคาเตอร์ รปภ. หอพักพยาบาลทรัพย์สิน 022443812 3812    หอพักพยาบาลทรัพย์สิน
ฝ่ายโภชนาการ        
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ - นางอุมาลี ธรศร 022443095 3095 022443098  
ฝ่ายโภชนาการ (สอบถาม) 022443096 3096    
ฝ่ายโภชนาการ (สอบถาม) 022443097 3097    
ฝ่ายโภชนาการ 022443098 3098    
ฝ่ายทันตกรรม        
หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม - นางปิยนันท์ เกื้อสกูล

022443120

022443564

3120

3564

026687052  
ทันตกรรม ตึกอำนวยการ 022443121 3121    
ทันตกรรม ตึกอำนวยการ 022443122 3122    
ทันตกรรม ตึกสูติกรรม 022443123 3123    
กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง        
หัวหน้ากลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง - นางอุราภรภรณ์ ภูมิศานติพงศ์ 022443129 3129    
ธุรการกลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง 022443130 3130    
เคมีคลินิก 022443130 3130    
เคมีคลินิก 022443136 3136    
ภูมิคุ้มกันวิทยา 022443131 3131    
จุลชีววิทยา 022443132 3132    
โลหิตวิทยา ชันสูตร ฯ 022443133 3133    
จุลทัศน์วิทยา 022443134 3134    
ชันสูตรโรคฉุกเฉิน 022443135 3135    
เจาะเลือด 022443137 3137    
จุลชีวโมเลกุล 022443826 3826    ชั้น 2 ตึกพยาธิ
ฝ่ายเภสัชกรรม        
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม - นางจิตโสมนัส สุพร 022443138 3138 022415057  
ธุรการกลุ่มงานเภสัชกรรม 022443139 3139 022415057   
เภสัชสนเทศ หน่วยบริการ (วิชาการ) 022443140 3140   ชั้น 2 ตึกอำนวยการ 
เภสัชสนเทศ หน่วยบริการ (วิชาการ) 022443568 3568    
ปรุงยา 022443141 3141    
จัดซื้อยา 022443142 3142   ตึกมุสลิม ชั้น 2 
คลังยา 022443673 3673 022443673 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ 
คลัง ยางบประมาณ 022443143 3143    
คลังเวชภัณฑ์ 022443144 3144    
จ่ายยา นอก 1 (ห้องยาเคมีผสม ) 022443145 3145   ตึกศัลชายเก่า 
จ่ายยา นอก 2 (ยาเพชรรัตน์ ชั้น 2) 022443146 3146   ชั้น 2 อาคารเพชรรัตน์ 
จ่ายยา นอก 2 (ยาเพชรรัตน์ ชั้น 2) 022443670 3670   ชั้น 2 อาคารเพชรรัตน์ 
จ่ายยา สูตินรีเวชกรรม 022443147 3147    
จ่ายยา สูตินรีเวชกรรม 022443672 3672    
จ่ายยา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ยาเพชรรัตน์ ชั้น G) 022443148 3148   ชั้น G อาคารเพชรรัตน์ 
จ่ายยา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ยาเพชรรัตน์ ชั้น G) 022443669 3669   ชั้น G อาคารเพชรรัตน์
จ่ายยา นอก 5 ( ยาเฝือก / กระดูก) 022443149 3149   ชั้น 1 ตึกผ่าตัด
จ่ายยา ผู้ป่วยใน 022443150 3150   ชั้น 3 อาคารเพชรรัตน์ 
จ่ายยา ผู้ป่วยใน (เวชภัณฑ์) 022443690 3690    
จ่ายยา ตา หู คอ จมูก 022443671 3671    
จ่ายยา เด็ก 022443671 3671    
พัฒนาคุณภาพเภสัช 022443674 3674    
หน่วยจัดซื้อยาและปรุงยา 022443875 3875   ชั้น 2 ตึกอำนวยการ 
คลังน้ำเกลือ 022443880 3880    
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย        

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

022443878 3878    
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 022443879 3879    
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย        

ส่วนภาควิชา

หน่วยงาน/ตำแหน่ง เบอร์โทรสายนอก เบอร์โทรสายใน โทรสาร หมายเหตุ
ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง        
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง - นายชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล 022443099 3099 026687051 

ชั้น 2 ตึกอำนวยการ

ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง 022443652 3652 026687051  

ชั้น 2 ตึกอำนวยการ

ห้องตรวจภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง 022443622 3622    ชั้น 2 ตึกอำนวยการ
ห้องตรวจไปต่างประเทศ 022443622 3622  

ชั้น 2 ตึกอำนวยการ 

หัวหน้าตึกผู้ป่วยนอก 022443100 3100  

ชั้น 1 ตึกอำนวยการ 

ศูนย์แอดมิดชั่นอายุรกรรม        
ห้องตรวจหน่วยปรึกษาสุขภาพ 022443101 3101    
ห้องตรวจอายุรกรรม(สอบถาม) 022443102 3102   ชั้น 1 ตึกอำนวยการ
ห้องตรวจอายุรกรรม(สอบถาม) 022443103 3103    
ห้องตรวจอายุรกรรม(สอบถาม) 022443104 3104    
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443773 3773    
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443774 3774    
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443775 3775    
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443776 3776    
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443777 3777    
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443778 3778    
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443779 3779    
คลีนิกไข้หวัดนก 022443578 3578   ยกเลิก
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 022443105 3105   ชั้น 2 ตึกอำนวยการ
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 022443106 3106    
ห้องตรวจศัลยกรรม 022443107 3107  

ชั้น 1ตึกอำนวยการ

ห้องตรวจศัลยกรรม 022443108 3108   ข้างห้องทำแผล  
ศูนย์แอดมิดชั่นศัลยกรรม 022443770 3770    
โครงการมะเร็งเต้านมแบบผสม 022443614 3614   ชั้น 11 อาคารเพชรรัตน์ 
ห้องตกแต่งบาดแผล 022443109 3109  

ชั้น 1 ตึกอำนวยการ 

โครงการมะเร็งเต้านมแบบผสม 022443614 3614   ชั้น 11 อาคารเพชรรัตน์ 
ห้องตกแต่งบาดแผล 022443109 3109   ชั้น 1 ตึกอำนวยการ
ห้องฉีดยา 022443110 3110    
หน่วยคัดกรอง 022443111 3111    
ห้องพักฟื้นผู้ป่วยนอก 022443112 3112    
ห้องพักแพทย์พักฟื้นผู้ป่วยนอก 022443692 3692   ชั้น 16 อาคารเพชรรัตน์ 
คลินิกพิเศษนอกเวลา 022443577 3577   ชั้น 2 อาคารเพชรรัตน์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู        
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู - นางยุพดี ฟู่สกุล 0022443113   3113 026687067 ชั้น 1 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู 022443114 3114   ชั้น 1 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
กายภาพบำบัด2 022443115 3115   ชั้น 2 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
กายภาพบำบัด3 022443116 3116   ชั้น 3 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
กายอุปกรณ์ 022443117 3117   ชั้น 4 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
กิจกรรมบำบัด 022443118 3118    
หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ 022443119 3119   ชั้น 3 อาคารเพชรรัตน์ 
ห้องประชุมวีรวัฒน์ 022443612 3612    
ธุรการเวชศาสตร์ฟื้นฟู 022443901 3901    
ศูนย์เทคโลโลยีการเคลื่อนไหวและการเดิน 022443911 3911   ชั้น 1 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิค(ธนาคารเลือด)        
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 022443124 3124 026687075   
ห้องรองหัวหน้าภาควิชาพยาวิทยาคลินิก 022443865 3865    
ธุรการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 022443125 3125 026687075  
ธนาคารเลือดบริจาคเลือด 022443126 3126    
ธนาคารเลือดห้องจ่ายเลือด 022443127 3127    
ธนาคารเลือดห้องจ่ายเลือด 022443128 3128    
ห้องการเรียนการสอนภาคพยาธิวิทยาคลินิค 022443782 3782    
ห้องพักแพทย์ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิค 022443783 3783    
ห้องประชุมประดิษฐ์ตันสุรัตน์ 022443842 3842   ชั้น 1 ตึกพยาธิ 
ห้องทำงานแพทย์ 022443858 3858    
ห้องประชุมภาควิชาพยาวิทยาคลินิก 022443857 3857   ชั้น 3 ตึกพยาธิ 
หน่วยการศึกษาภาควิชาพยาวิทยาคลินิก 022443859 3859   ชั้น 3 ตึกพยาธิ 
ห้องปฏิบัติการวิจัย1 022443867 3867   ชั้น 6 ตึกพยาธิ 
ห้องปฏิบัติการวิจัย2 022443868 3868   ชั้น 6 ตึกพยาธิ 
ห้องปฏิบัติการ 022443869 3869   ชั้น 6 ตึกพยาธิ 
ห้องพักแพทย์ 022443870 3870   ชั้น 6 ตึกพยาธิ 
ห้องปฏิบัติการวิจัย3 022443871 3871   ชั้น 6 ตึกพยาธิ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน        
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน - ผศ.ดร.สุเมธ วจนรจนา 022443700 3700    
ธุรการภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 022443125 3125    
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์        
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ - รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ ตันตราชีวธร 022443155 3155 026687065   
ธุรการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 022443156 3156 026687065    
ห้องประชุมภาคเพ็ญศรีภังคานนท์ 022443607 3607   ชั้น 11 ตึกมหาวชิราวุธ 
ห้องประชุมภาคเพ็ญศรีภังคานนท์ 022443608 3608   ชั้น 11 ตึกมหาวชิราวุธ 
ห้องทำงานแพทย์กุมารฯ 022443157 3157    
ห้องทำงานแพทย์กุมารฯ 022443158 3158    
ห้องทำงานแพทย์กุมารฯ 022443159 3159    
ห้องทำงานแพทย์กุมารฯ 0224431603 3160-3163    
ห้องพักเวรแพทย์กุมารฯ(มหาวชิราวุธ) 022443164 3164   แพทย์ประจำบ้าน 
ห้องพักเวรแพทย์กุมารฯ(มหาวชิราวุธชั้น9) 022443165 3165   นศพ.เวชปฏิบัติ 
ห้องพักเวรแพทย์กุมารฯ(มหาวชิราวุธชั้น10) 022443166 3166   นศพ.เวชปฏิบัติ 
หน่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 022443167 3167    
หอ-พร.4B(หอ-อภิบาลทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤตNSCU/ทารกคลอดก่อนกำหนดPU) 022443168 3168   ชั้น 4 เพชรรัตน์ 
หอ-พร.4B(หอ-อภิบาลทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤตNSCU/ทารกคลอดก่อนกำหนดPU) 022443169 3169    ชั้น 4 เพชรัตน์
หอ-สตน.2C(หอ-ผู้ป่วยทารกแรกเกิด) 022443170 3170    
หอ-สตน.2C(หอ-ผู้ป่วยทารกแรกเกิด) 022443171 3171    
หอ-มว.9A(หอ-ผู้ป่วยเด็ก1) 022443172 3172   ชั้น 9 ตึกมหาวชิราวุธ 
หอ-มว.9A(หอ-ผู้ป่วยเด็ก1) 022443173 3173   ชั้น 9 ตึกมหาวชิราวุธ 
หอ-มว.8B(หอ-ผู้ป่วยเด็กพิเศษ) 022443174 3174   ชั้น 8 ตึกมหาวชิราวุธ 
หอ-มว.8B(หอ-ผู้ป่วยเด็กพิเศษ) 022443175 3175   ชั้น 8 ตึกมหาวชิราวุธ 
หอ-พร.4D(หอ-อภิบาลกุมารเวชกรรมNP-ICU) 022443176 3176    ชั้น 4 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.4D(หอ-อภิบาลกุมารเวชกรรมNP-ICU) 022443177 3177    ชั้น 4 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.4D(หอ-อภิบาลกุมารเวชกรรมNP-ICU) 022443178 3178    ชั้น 4 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.4D(หอ-อภิบาลกุมารเวชกรรมNP-ICU) 022443603 3603    ชั้น 4 อาคารเพชรรัตน์
ห้องพักแพทย์PICU 022443602 3602    
ห้องผสมนม 022443179 3179    
ห้องภาควิชา 022443605 3605    ชั้น 11 ตึกมหาวชิราวุธ
ห้องการเรียนการสอน 022443606 3606    
ห้องทำงานแพทย์ 022443609 3609    
ห้องทำงานแพทย์ 022443610 3610    
ห้องทำงานแพทย์ 022443611 3611    
คลินิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่(นมปั๊มนม) 022443795 3795   ชั้น 2 ตึกสูติกรม 
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่(เลี้ยงเด็ก) 022443796 3796    ชั้น 2 ตึกสูติกรม
ภาควิชาจักษุวิทยา        
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

026687057

022443180

3180  022443181  
ห้องตรวจจักษุ 022443181 3181    ชั้น 4 ตึกอำนวยการ
ห้องตรวจจักษุ 022443182 3182    
หอ-มว.7A(หอ-จักษุ+ศัลย์เด็ก+ศัลย์ทรวงอก) 022443183 3183    
หอ-มว.7A(หอ-จักษุ+ศัลย์เด็ก+ศัลย์ทรวงอก) 022443184 3184    
ธุรการจักษุ 022443874 3874    
ธุรการจักษุ(fax) 022443888 3888    
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์        
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 022443185 3185 026687059  
ธุรการภาควิชาจิตเวช 022443667 3667 026687059  
ห้องทำงานแพทย์จิตเวชศาสตร์ 022443186 3186    
ห้องตรวจจิตเวชศาสตร์ 022443187 3187    
หน่วยกู้ใจ 022443187 3187    
ห้องพักแพทย์จิตเวช 022443668 3668    พ.ชัยรัตน์พ. ศิริชัย
ห้องพักแพทย์จิตเวช 022443680 3680    
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน        
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443188 3188 026687050  
ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443189 3189 026687050  ชั้นM เพชรรัตน์
ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443190 3190    
ห้องทำงานแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443192 3192    
ห้องทำงานแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443193 3193    
ห้องทำงานแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443194 3194   นพ.จุฬมณี 
ห้องพักเวรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443195 3195    
ห้องพักเวรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443196 3196    แพทย์ประจำบ้าน
ห้องพักเวรแพทย์หน่วยแพทย์กู้ชีวิต 022443197 3197    
ศูนย์เปลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443198 3198    
ศูนย์เปลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443199 3199    
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต(กู้ชีพ) 022443200 3200    ข้างยานยนต์
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต(กู้ชีพ) 022443201 3201    ข้างยานยนต์
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต(กู้ชีพ) 022443624 3624    ข้างยานยนต์
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต(กู้ชีพ) 022443625 3625    ข้างยานยนต์
ศูนย์สื่อสารวชิรพยาบาล 022443626 3626    ข้างยานยนต์
ศูนย์สื่อสารวชิรพยาบาล 022443627 3627    ข้างยานยนต์
ศูนย์สื่อสารวชิรพยาบาล 022443628 3628    ข้างยานยนต์
หน่วยแพทย์กู้ชีวิตห้องฝึกอุปกรณ์ฉุกเฉิน 022443202 3202    
หน่วยแพทย์กู้ชีวิตห้องปฏิบัติการ 022443203 3203    
ศูนย์วิทยุ 022443580 3580    ชั้น 19 เพชรรัตน์
ศูนย์วิทยุ 022443581 3581    
ศูนย์วิทยุ 022443582 3582    
ศูนย์วิทยุ 022443583 3583    
ศูนย์วิทยุ 022443584 3584   ชั้น 19 เพชรรัตน์
ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443204 3204    
ห้องชมรมอดีตข้าราชการวพบ. 022443205 3205    
หัวหน้าตึกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443207 3207    
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉินER 022443208 3208    
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉินER 022443209 3209    
คัดกรองER 022443210 3210    
โต๊ะบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443212 3212    
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉินผู้ป่วยวิกฤต 022443213 3213    
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉินผู้ป่วยวิกฤต 022443896 3896    
ห้องผ่าตัดเวชศาตร์ฉุกเฉิน(สอบถาม) 022443214 3214    
ห้องผ่าตัดเวชศาตร์ฉุกเฉิน 022443215 3215    
ห้องสังเกตอาการเวชศาตร์ฉุกเฉิน 022443216 3216    
ห้องสังเกตอาการเวชศาตร์ฉุกเฉิน 022443217 3217    
หอ-ผู้ป่วยพิเศษสหสาขา1 022443218 3218    ชั้น 8 อาคารเพชรรัตน์
หอ-ผู้ป่วยพิเศษสหสาขา1 022443219 3219    
หอ-พร.4D(หอ-อภิบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินEMICU) 022443572 3572    ชั้น 4 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.4D(หอ-อภิบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินEMICU) 022443573 3573    
ภาควิชานิติเวชศาสตร์        
หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ - นายวรวิทย์ วณิชกุลบดี 022443191 3191 022443832  
ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตร์ 022443206 3206    
ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตร์(fax) 022443832 3832    
ห้องตรวจนิติเวชศาสตร์ 022443211 3211    
ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค        
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 022443220 3220 026687076  
ธุรการภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 022443221 3221    
ธุรการภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 022443222 3222    
ห้องรักษาศพ(ห้องนิรมัย) 022443223 3223    
พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยากายวิภาค 022443224 3224    คอนเทนเนอร์ประตูหลัง
ห้องปฏิบัติการสอนพยาธิวิทยากายวิภาค 022443225 3225    คอนเทนเนอร์ประตูหลัง
ภาควิชารังสีวิทยา        
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 022443226 3226 022414516  
ธุรการภาควิชารังสีวิทยา 022443227 3227 022414516  ชั้น 2 เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา(ติดต่อแพทย์) 022443228 3228    
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443229 3229    
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443230 3230    
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443231 3231    
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443232 3232    
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443233 3233    
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443234 3234    
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443235 3235    
ห้องทำงานหัวหน้าพยาบาลรังสีวิทยา 022443400 3400    
ห้องทำงานนักรังสีการแพทย์ 022443401 3401    
เอกซเรย์ทั่วไป 022443239 3239    
เอกซเรย์ทั่วไป 022443244 3244    
เอกซเรย์(นอกเวลา) 022443243 3243    
เอกซเรย์(ห้องยืมฟิล์ม) 022443240 3240    
เอกซเรย์ห้องอ่านผลเอกซเรย์(ผู้ป่วยใน) 022443245 3245    
เอกซเรย์พิเศษ(เอกซเรย์คอมพิวเตอร์) 022443241 3241    
เอกซเรย์พิเศษ(เอกซเรย์คอมพิวเตอร์) 022443242 3242    
เอกซเรย์พิเศษ(เอกซเรย์คอมพิวเตอร์) 022443237 3237    
เอกซเรย์พิเศษ(เอกซเรย์คอมพิวเตอร์) 022443834 3834    
แมมโมแกรม 022443737 3737    
แมมโมแกรม 022443738 3738    
ห้องอัลตราซาวด์(รังสีวิทยา) 022443246 3246    
ห้องสวนหัวใจ 022443247 3247    
ห้องสวนหัวใจ 022443248 3248    
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 022443249 3249    
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 022443250 3250    
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 022443835 3835    
ห้องตรวจMRI 022443251 3251    
ห้องตรวจMRI 022443252 3252    
ห้องเตรียมน้ำยาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 022443253 3253    
ห้องปฏิบัติการเรดิโออิมมูโนเอสเสย์ 022443254 3254    
ห้องตรวจรังสีรักษา 022443255 3255    
ห้องตรวจรังสีรักษา 022443256 3256    
ห้องตรวจรังสีรักษา 022443257 3257    
ห้องตรวจรังสีรักษา(ห้อง2) 022443258 3258    
ห้องตรวจรังสีรักษา(ห้องตรวจภายใน) 022443259 3259    
รังสีรักษาเอกซเรย์ซิมมูเลเตอร์ 022443260 3260    
รังสีรักษา(ใส่แร่และเคมีบำบัด) 022443261 3261    ชั้น 3 ตึกมหาวชิราวุธ
รังสีรักษา(ใส่แร่และเคมีบำบัด) 022443262 3262    ชั้น 3 ตึกมหาวชิราวุธ
ห้องตรวจระบบหลอดเลือด 022443604 3604    ชั้น 2 ตึกมหาวชิราวุธ
ห้องจำลองการฉายรังสีDigitalSimulator 022443805 3805    ชั้น 1 ตึกรังสีใหม่
เคาเตอร์พยาบาลรังสีรักษาตึกใหม่ 022443806 3806    ชั้น 1 ตึกรังสีใหม่
ห้องฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาพLinac 022443807 3807    ชั้น 1 ตึกรังสีใหม่
ห้องวางแผนรังสีรักษา 022443808 3808    ชั้น 2 ตึกรังสีใหม่
ห้องประชุมLinac 022443853 3853     ชั้น 2 ตึกรังสีใหม่
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา        
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา 022443263 3263 026687063  ชั้น 3 ตึกผ่าตัด
ธุรการภาควิชาวิสัญญีวิทยา 022443266 3266 026687063   ชั้น 5 ตึกผ่าตัด
ธุรการภาควิชาวิสัญญีวิทยา 022443267 3267    ชั้น 5 ตึกผ่าตัด
ห้องดมยาวิสัญญีวิทยา(ห้องพยาบาล) 022443264 3264    
ห้องดมยาวิสัญญีวิทยา(ห้องพยาบาล) 022443265 3265    
ห้องพักเวรพยาบาลระงับความรู้สึก 022443268 3268    
ห้องพักเวรเจ้าหน้าที่ 022443269 3269    
ห้องพักคนงานวิสัญญี 022443552 3552    
ห้องหัวหน้าพยาบาลวิสัญญี 022443554 3554    
ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดศัลย์(RR) 022443270 3270    
ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดศัลย์(RR) 022443271 3271    
ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม 022443272 3272    
ห้องพักเวรพยาบาลวิสัญญี(ศัลย์) 022443650 3650    
ห้องพักเวรพยาบาลวิสัญญี(สูติ) 022443651 3651    
ห้องพักเวรแพทย์วิสัญญี 022443696 3696    ชั้น 6 ตึกผ่าตัด
ห้องพักเวรแพทย์วิสัญญี 022443699 3699    ชั้น 3 ตึกผ่าตัด
ห้องสมุดภาควิชาวิสัญญี 022443822 3822    ชั้น 5 ตึกผ่าตัด
ห้องพักเวรแพทย์วิสัญญี 022443821 3821    ชั้น 4 ตึกผ่าตัด
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม        
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 022443273 3273 026687060  
ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 022443278 3278    
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 022443274 3274    
หน่วยส่งเสริมสุขภาพ(หน่วยเยี่ยมบ้าน) 022443275 3275    
ชมรมผู้สูงอายุ 022443275 3275    
ศูนย์ประสานงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า30บาท 022443276 3276    
ห้องตรวจ30บาท 022443601 3601  

 ยกเลิก ใช้เบอร์ห้อง

ตรวจอายุรฯ

สังคมสังเคราะห์ผู้ป่วยนอก 022443277 3277    
สังคมสังเคราะห์ผู้ป่วยนอก 022443769 3769    
ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี 022443277 3277    
สังคมสังเคราะห์ผู้ป่วยใน 022443278 3278    
ศูนย์ซับน้ำตายาเสพติด 022443279 3279  

 ยกเลิกหน่วยงานไป

รวมกับกู้ใจ จิตเวช

อาชีวเวชศาสตร์ 022443567 3567    
ภาควิชาศัลยศาสตร์        
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

026687062

022443280

3280 022443282   
ธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์ 022443281  3281 022443282  
ธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์ 022443282 3282    
ห้องสมุดภาควิชาศัลยกรรม 022443613 3613    ชั้น 5 ตึกมหาวชิราวุธ
โครงการมะเร็งเต้านมแบบผสม 022443614 3614    ชั้น 11 เพชรรัตน์
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯรวม 022443283 3283    ชั้น 2 ตึกผ่าตัด
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ209 022443284 3284    นพ.ยิ่งยศ
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ210 022443285 3285    นพ.ปภาภัค
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ211 022443286 3286    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ214 022443287 3287    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ215 022443288 3288    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ216 022443289 3289    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ219 022443290 3290    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ220 022443291 3291    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ221 022443292 3292    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ226 022443293 3293   นพ.ภัทร 
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ227 022443294 3294    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443295 3295    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443296 3296    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443297 3298    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443298 3298    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443299 3299    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443300 3300   นพ.วิสูตร 
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443301 3301   นพ.วิรุณพร 
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443302 3302   นพ.สมเกียรติ 
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443303 3303    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443585 3585   นพ.นาแสง 
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443586 3586    
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443587 3587    
ห้องพักแพทย์ 022443695 3695    
ห้องพักเวรแพทย์ประจำบ้านศัลย์ 022443304 3304    
ห้องพักแพทย์เวรRศัลย์ 022443543 3543    
ห้องพักแพทย์เวรRศัลย์ 022443544 3544    
ห้องพักแพทย์ศัลย์เด็ก 022443619 3619    
ห้องพักแพทย์EXT.ชาย 022443620 3620   ชั้น 10 อาคารเพชรรัตน์ 
ห้องพักแพทย์EXT.หญิง 022443621 3621   ชั้น 11 อาคารเพชรรัตน์ 
ห้องพักแพทย์เวรนศพ.เวชปฏิบัติศัลย์ชาย 022443305 3305   ชั้น 10 อาคารเพชรรัตน์ 
ห้องพักแพทย์เวรนศพเวชปฏิบัติศัลย์หญิง 022443306 3306   ชั้น 11 อาคารเพชรรัตน์ 
ห้องประชุมศัลยกรรมตกแต่ง 022443307 3307   ชั้น 5 ตึกมหาวชิราวุธ 
ห้องตรวจศัลยกรรมประสาท 022443308 3308   ชั้น 2 อาคารเพชรรัตน์ 
ห้องตรวจศัลยกรรมประสาท 022443588 3588    
ห้องตรวจคลื่นสมอง 022443679 3679    
หอ-พร.10B(หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมชาย) 022443309 3309   ชั้น 10 อาคารเพชรรัตน์ 
หอ-พร.10B(หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมชาย) 022443310 3310    
หอ-พร.11B(หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง) 022443311 3311   ชั้น 11 อาคารเพชรรัตน์ 
หอ-พร.11B(หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง) 022443312 3312    
หอ-อภิบาลพักฟื้นหลังผ่าตัดศัลย์กึ่งวิกฤตHDU 022443313 3313   ชั้น 5 ตึกมหาวชิราวุธ 
หอ-อภิบาลพักฟื้นหลังผ่าตัดศัลย์กึ่งวิกฤตHDU 022443314 3314   ชั้น 5 ตึกมหาวชิราวุธ 
มหาวชิราวุธ 7B มว.7B หอผู้ป่วยระยะสั้นรวมตึกหู คอ จมูก + ศัลย์เด็ก  022443398 3398   รวมตึก ชั้น 7 ตึกมหาวชิราวุธ
มหาวชิราวุธ 7B มว.7B หอผู้ป่วยระยะสั้นรวมตึกหู คอ จมูก + ศัลย์เด็ก 022443399 3399    
หอ-มว.4A(หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่ง+หอ-ผู้ป่วยศัลย์ฯไฟไหม้) 022443321 3321   รวมตึก ชั้น 4 ตึกมหาวชิราวุธ 
หอ-มว.4A(หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่ง+หอ-ผู้ป่วยศัลย์ฯไฟไหม้) 022443322 3322   รวมตึก ชั้น 4 ตึกมหาวชิราวุธ 
หอ-พร.9Bหอ-ผู้ป่วยศัลย์ฯลำไส้ใหญ่และทวารหนัก+หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 022443325 3325   รวมตึก ชั้น 9 อาคารเพชรรัตน์ 
หอ-พร.9Bผู้ป่วยศัลย์ฯลำไส้ใหญ่และทวารหนัก+หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 022443326 3326   รวมตึก ชั้น 9 อาคารเพชรรัตน์ 
หอ-พร.8Bหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 022443327 3327   ชั้น 8 อาคารเพชรรัตน์ 
หอ-พร.8Bหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 022443328 3328    
หอ-พร.9Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ1 022443329 3329   ห้อง 901-915 
หอ-พร.9Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ1 022443330 3330   ชั้น 9 อาคารเพชรรัตน์ 
หอ-พร.10Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ2 022443339 3339   ห้อง 1001-1015 
หอ-พร.10Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ2 022443340 3340   ชั้น 10 อาคารเพชรรัตน์ 
หอ-พร.7Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ3 022443342 3342   ห้อง701-715 
หอ-พร.7Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ3 022443343 3343   ชั้น 7 อาคารเพชรรัตน์ 
หอ-ศก.4Aหอ-อภิบาลศัลยกรรม 022443344 3344    
หอ-ศก.4Aหอ-อภิบาลศัลยกรรม 022443345 3345    
หอ-ศก.4Aหอ-อภิบาลศัลยกรรม 022443346 3346    
หอ-ศก.4Bหอ-อภิบาลศัลยกรรมหัวใจ 022443347 3347    
หอ-ศก.4Bหอ-อภิบาลศัลยกรรมหัวใจ 022443348 3348    
หอ-ศก.4Bหอ-อภิบาลศัลยกรรมหัวใจ 022443349 3349    
หอ-อภิบาลปลูกถ่ายไต 022443550 3550   ชั้น 4 ตึกผ่าตัด 
หอ-พร.7Bหอ-อภิบาลศัลยกรรมประสาท 022443350 3350    
หอ-พร.7Bหอ-อภิบาลศัลยกรรมประสาท 022443351 3351    
หัวหน้าพยาบาลผ่าตัดศัลยกรรม 022443352 3352    
ห้องทำงานพยาบาลผ่าตัดศัลย์ 022443353 3353    
ศูนย์เปลผ่าตัดศัลย์ 022443354 3354    
ห้องพักเวรพยาบาลตึกผ่าตัด 022443355 3355   ชั้น 4 ตึกผ่าตัด 
ห้องตรวจปรึกษาศัลยกรรม/ผ่าตัดชั้น1 022443356 3356    
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น1 022443357 3357   ชั้น 1 ตึกผ่าตัด 
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น1 022443358 3358    
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น5 022443359 3359   ชั้น 5 ตึกผ่าตัด 
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น5 022443360 3360    
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น5 022443361 3361    
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น5(ห้อง503) 022443362 3362    
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น5(ห้อง505) 022443363 3363    
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6 022443364 3364   ชั้น 6 ตึกผ่าตัด 
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6 022443365 3365    
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6 022443366 3366    
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6 022443367 3367    
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6 022443368 3368    
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6 022443369 3369    
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6ห้อง605 022443790 3790    
หน่วยศัลยกรรมส่องกล้อง 022443370 3370   ชั้น 1 ตึกผ่าตัด
หน่วยศัลยกรรมส่องกล้อง 022443787 3787   ชั้น 1 ตึกผ่าตัด 
ศูนย์ส่องกล้องศัลยกรรม 022443318 3318   ชั้น 4 ตึกผ่าตัด 
ศูนย์ส่องกล้องศัลยกรรม 022443319 3319   ชั้น 4 ตึกผ่าตัด 
ศูนย์ส่องกล้องศัลยกรรม 022443320 3320   ชั้น 4 ตึกผ่าตัด 
หน่วยยูโรไดนามิค 022443371 3371   ชั้น 1 ตึกผ่าตัด 
หน่วยจ่ายกลางตึกผ่าตัด 022443372 3372   ชั้น 3 ตึกผ่าตัด 
หน่วยจ่ายกลางตึกผ่าตัด(ห้องผ้า) 022443373 3373    
หน่วยจ่ายกลางตึกผ่าตัด(ปลอดเชื้อ) 022443374 3374    
ห้องอัลตร้าซาว์ระบบหลอดเลือด 022443771 3771   ชั้น 10 อาคารเพชรรัตน์ 
ห้องพักแพทย์เวรทรอม่า 022443802 3802   ชั้น 2 ตึกผ่าตัด 
ห้องพักแพทย์เวรดีซีส 022443803 3803   ชั้น 2 ตึกผ่าตัด 
หน่วยรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในศัลยกรรม 022443810 3810   ชั้น 1 ตึกผ่าตัด 
ห้องพักอาจารย์แพทย์ 022443821 3821   ชั้น 5 ตึกผ่าตัด 
ห้องพักแพทย์ตึกผ่าตัดศัลยกรรม 022443827 3827   ชั้น 3 ตึกผ่าตัด 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์        
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ - นายเฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล

022443375

3375 022436106  
ธุรการภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 022443376 3376 022436106  
ธุรการภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 022443813 3813    
ห้องทำงานแพทย์ออร์โธ 022443377 3377    
ห้องสมุดธีรคุปต์ 022443378 3378    
ห้องหัตถการ 022443379 3379    
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก 022443380 3380    
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก 022443381 3381    
ศูนย์แอดมิดชั่น(รีเฟอร์กระดูก) 022443768 3768    
หอ-พร.17Bหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 022443382 3382   ชั้น 7 ตึกมหาวชิราวุธ
หอ-พร.17Bหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 022443383 3383    
หอ-มว.5Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง 022443384 3384   ชั้น 5 ตึกมหาวชิราวุธ
หอ-มว.5Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง 022443385 3385   ชั้น 5 ตึกมหาวชิราวุธ
หอ-พร.11Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกพิเศษ 022443386 3386   ห้อง1101-1115 
หอ-พร.11Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกพิเศษ 022443387 3387   ชั้น 11 อาคารเพชรรัตน์ 
ห้องประชุม(พ.บุญเลี้ยง) 022443682 3682   ตึกมหาวชิราวุธ 
ห้องพักแพทย์เวรศัลย์กระดูกชาย 022443784 3784   ชั้น 17 อาคารเพชรรัตน์ 
ห้องพักแพทย์ 022443814 3814   อ.จักราวุธ, อ.จิโรจน์ 
ห้องพักแพทย์ 022443815 3815   อ.สุรพจน์, อ.วันชัย 
ห้องพักแพทย์เวรใน 022443816 3816    
ห้องบรรยายแพทย์นครสมบูรณ์วิทย์ 022443817 3817    
ห้องพักแพทย์ 022443818 3818   อ.พฤกษ์, อ.เมษัณฑ์, อ.ดำรงค์ 
ห้องสมุดรวมใจ(วีระวัฒน์หาญทวิชัย) 022443819 3819    
ห้องพักแพทย์ 022443820 3820  

อ.อัศมน, อ.เฉลิมศักดิ์, อ.สาธิต

อ.อรอุษา, อ.พิชัย, อ.ภูมิบาล 

ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา        
หัวหน้าภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา - นพ.อนันต์ กุลทวีทรัพย์ 022443391 3391 026687058  
ธุรการภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา 022443397 3397 026687058 ชั้น 8 ตึกมหาวชิราวุธ
ห้องทำงานแพทย์โสต 022443392 3392    
ห้องทำงานแพทย์โสต 022443393 3393    
ห้องประชุมหอ-ผู้ป่วยโสตฯ 022443394 3394   ชั้น 7 ตึกมหาวชิราวุธ 
ห้องตรวจหูคอจมูก 022443395 3395    
ห้องตรวจหูคอจมูก 022443678 3678    
ห้องตรวจการได้ยิน 022443396 3396    
ห้องฝึกพูด 022443397 3397    
หอ-มว.7Bหอ-ผู้ป่วยผ่าตัดระยะสั้น 022443398 3398   ชั้น 7 ตึกมหาวชิราวุธ 
หอ-มว.7Bหอ-ผู้ป่วยผ่าตัดระยะสั้น 022443399 3399   ชั้น 7 ตึกมหาวชิราวุธ 
ห้องหัวหน้าตึกหูคอจมูก 022443400 3400    
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยาห้อง701 022443401 3401    
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยาห้อง702 022443402 3402    
การตรวจการนอนหลับ 022443403 3403    
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา        
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา - พญ.สาวินี รัชชานนท์ 022443404 3404 022437907  
ธุรการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 022443405 3405 022437907   
ธุรการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 022443654 3654    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443406 3406    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443407 3407    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443408 3408    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443409 3409    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443411 3411    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443412 3412    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443413 3413    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443414 3414    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443415 3415    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443416 3416    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443417 3417    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443418 3418    
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443419 3419    
ห้องพักเวรแพทย์สูตินรีเวชกรรม 022443420 3420    
ห้องพักแพทย์ประจำบ้านปีที่2สูติกรรม 022443648 3648    
ห้องพักแพทย์ประจำบ้านปีที่3สูติกรรม 022443649 3649    
ห้องพักเวรแพทย์ประจำบ้านห้องคลอดญ 022443421 3421    
ห้องพักเวรแพทย์ประจำบ้านห้องคลอดช 022443422 3422    
ห้องพักเวรนศพ.เวชปฏิบัติสูติ 022443423 3423    
ห้องประชุมตึกสูติกรรมชั้น2 022443424 3424    
ห้องประชุมตึกสูติกรรมชั้น4 022443425 3425    
ห้องประชุมตึกสูติกรรมชั้น5 022443426 3426    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สูตินรีเวช 022443427 3427    
ห้องเก็บเวชระเบียนสูติกรรม 022443428 3428    
ห้องเก็บเวชระเบียนสูติกรรม 022443660 3660    
หน่วยการศึกษาสูติศาสตร์ 022443547 3547    
สูติบัตร 022443429 3429    
หน่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก 022443430 3430    
หน่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก 023443661 3661    
หน่วยปรึกษาสุขภาพสูติกรรม 022443431 3431    
หน่วยปรึกษาสุขภาพสูติกรรม 022443662 3662    
หัวหน้าตึกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม 022443432 3432    
ห้องตรวจครรภ์ 022443433 3433    
ห้องตรวจครรภ์ 022443434 3434    
ห้องตรวจอุลตร้าซาวด์สูติกรรม 022443435 3435    
ห้องตรวจอุลตร้าซาวด์สูติกรรม 022443647 3647    
ห้องประชุมนรีเวช 022443436 3436    
ห้องตรวจนรีเวชกรรม 022443437 3437    
ห้องตรวจนรีเวชกรรม 022443659 3659    
ห้องตรวจวางแผนครอบครัว 022443438 3438    
ห้องตรวจวางแผนครอบครัว 022443439 3439    
ห้องผ่าตัดเล็กสูติกรรม 022443440 3440    
ห้องผ่าตัดเล็กสูติกรรม 022443441 3441    
ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม 022443457 3457    
ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม 022443458 3458    
ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม 022443459 3459    
หอ-สตน.2Aหอ-ผู้ป่วยสูติกรรม3 022443444 3444    
หอ-สตน.2Aหอ-ผู้ป่วยสูติกรรม3 022443657 3657    
หอ-สตน.2Bหอ-ผู้ป่วยสูติกรรม4 022443445 3445    
หอ-สตน.2Bหอ-ผู้ป่วยสูติกรรม4 022443658 3658    
หอ-สตน.4Aหอ-ผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ1 022443446 3446    
หอ-สตน.4Aหอ-ผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ1 022443655 3655    
หอ-สตน.4Bหอ-ผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ2 022443447 3447    
หอ-สตน.4Bหอ-ผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ2 022443656 3656    
หอ-ผู้ป่วยนรีเวชกรรม1 022443448 3448   ปิด - ยุบตึกแล้ว
หอ-ผู้ป่วยนรีเวชกรรม1 022443449 3449   ปิด - ยุบตึกแล้ว
หอ-นว.2หอ-ผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม 022443450 3450   ชั้น 2 ตึกสูติกรรม
หอ-นว.2หอ-ผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม 022443451 3451   ชั้น 2 ตึกสูติกรรม
หอ-สตน.3Aห้องคลอด 022443452 3452    
หอ-สตน.3Aห้องคลอด(สอบถาม) 022443453 3453    
ห้องคลอดเตรียมคลอด 022443454 3454    
ห้องคลอดคลอดสามัญ 022443455 3455    
ห้องคลอดประชุม 022443456 3456    
ห้องพักแพทย์สูติกรรม 022443756 3756   ชั้นลอย ตึกสูติกรรม
ห้องพักแพทย์(อ.วิสุทธิ์) 022443811 3811    
โต๊ะประชาสัมพันธ์สูติกรรม 022443881 3881    
ภาควิชาอายุรศาสตร์        
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา บุญศิริจันทร์ 022443460 3460 026687061  
ธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์ 022443461 3461 026687061  
ธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์ 022443615 3615    
ศูนย์แอดมิดชั่น(รับ-ส่งต่อ) 022443772 3772    
ห้องประชุมภาคอายุรกรรม 022443616 3616    
ห้องประชุมภาคอายุรกรรม 022443617 3617    
ห้องประกันคุณภาพการบริการ 022443618 3618    
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443462 3462    
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443463 3463   นพ.ยิ่งศักดิ์
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443464 3464    
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443465 3465    
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443466 3466    
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443468 3468    
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443469 3469   พญ.ธนันดา
ห้องพักเวรแพทย์ประจำบ้านCCU 022443470 3470   ชั้น 4 อาคารเพชรรัตน์
ห้องพักเวรแพทย์ต่อยอดหัวใจCCU 022443471 3471    
ห้องแพทย์เวรMICU 022443591 3591    
ห้องพักแพทย์MCCU 022443592 3592    
ห้องแพทย์ประจำบ้านปีที่1ER 022443593 3593   ชั้น 13 อาคารเพชรรัตน์
ห้องแพทย์ประจำบ้านปีที่1ชาย 022443594 3594   ชั้น 14 อาคารเพชรรัตน์
ห้องแพทย์ประจำบ้านปีที่1หญิง 022443595 3595   ชั้น 12 อาคารเพชรรัตน์
ห้องแพทย์ประจำบ้านปีที่2 022443596 3596   ชั้น 13 อาคารเพชรรัตน์
ห้องแพทย์ประจำบ้านปีที่3 022443597 3597   ชั้น 14 อาคารเพชรรัตน์
ห้องแพทย์เวรExt.ชาย 022443598 3598   ชั้น 12 อาคารเพชรรัตน์ 
ห้องแพทย์เวรExt.หญิง 022443599 3599   ชั้น 15 อาคารเพชรรัตน์
ห้องประชุมจรรโลงบุตร 022443472 3472    
ห้องสมุดภาควิชาอายุรศาสตร์ 022443473 3473    
ห้องปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ 022443474 3474    
หน่วยเอคโค่หัวใจอายุรกรรม 022443475 3475   ชั้น 3 อาคารเพชรรัตน์
หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจอายุรฯ 022443476 3476   ชั้น 3 อาคารเพชรรัตน์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มอายุรฯ 022443477 3477    
หน่วยระบบทางเดินหายใจอายุรฯ 022443478 3478    
หน่วยระบบทางเดินหายใจอายุรฯ 022443693 3693    
ห้องแพทย์ทางเดินหายใจ 022443579 3579    
หน่วยโรคเลือดอายุรฯ 022443479 3479   ห้องทำงานอ.อัญชลี
หน่วยโรคเลือดและฉีดยาเคมีบำบัด 022443590 3590    
ห้องพักแพทย์อ.อัญชลี 022443589 3589    
หน่วยมะเร็งวิทยา 022443467 3467    
หน่วยทางเดินอาหารอายุรฯ 022443480 3480   ชั้น 2 อาคารเพชรรัตน์
หน่วยทางเดินอาหารอายุรฯ(แฟ๊กซ์) 022443481 3481    
หน่วยโรคไต 022443482 3482   ชั้น 2 อาคารเพชรรัตน์
หน่วยโรคไตห้องล้างไต 022443483 3483    
หน่วยโรคไตห้องล้างไต 022443484 3484    
หน่วยโรคติดเชื้ออายุรฯ 022443485 3485    
หน่วยประสาทวิทยา 022443486 3486    
ห้องทำงานแพทย์ประสาทวิทยา 022443558 3558    
ห้องตรวจโรคผิวหนัง 022443487 3487    
ห้องตรวจโรคหัวใจ 022443488 3488    
ห้องตรวจโรคหัวใจ 022443489 3489    
ห้องตรวจต่อมไร้ท่อ 022443490 3490    
ห้องตรวจต่อมไร้ท่อ 022443542 3542    
ห้องตรวจหน่วยผู้สูงอายุ 022443491 3491   ชั้น 2 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.12Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1 022443492 3492   ชั้น 12 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.12Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1 022443493 3493    
หอ-พร.14Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 022443494 3494   ชั้น 14 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.14Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 022443495 3495    
หอ-พร.13Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2 022443496 3496   ชั้น 13 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.13Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2 022443497 3497    
หอ-พร.15Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง2 022443498 3498   ชั้น 15 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.15Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง2 022443499 3499    
หอ-พร.12Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ1 022443500 3500   ห้อง1201-1215
หอ-พร.12Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ1 022443501 3501   ชั้น 12 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.13Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ2 022443502 3502   ห้อง1301-1315
หอ-พร.13Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ2 022443503 3503   ชั้น 13 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.14Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ3 022443504 3504   ห้อง1401-1415
หอ-พร.14Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ3 022443505 3505   ชั้น 14 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.15Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ4 022443508 3508   ห้อง1501-1515
หอ-พร.15Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ4 022443509 3509   ชั้น 15 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.4Aหอ-อภิบาลอายุรกรรมทั่วไปMICU 022443510 3510    
หอ-พร.4Aหอ-อภิบาลอายุรกรรมทั่วไปMICU 022443511 3511    
หอ-พร.4Aหอ-อภิบาลอายุรกรรมทั่วไปMICU 022443512 3512    
ห้องพักแพทย์เวรMICU 022443844 3844   ชั้น 4 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.4Cหอ-อภิบาลอายุรกรรมหัวใจCCU 022443513 3513    
หอ-พร.4Cหอ-อภิบาลอายุรกรรมหัวใจCCU 022443514 3514    
หน่วยควบคุมการติดเชื้อIC 022443527 3527    
หน่วยควบคุมการติดเชื้อIC 022443528 3528    
หอ-พร.16Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรม3/สามัญโรคหัวใจ 022443681 3681   ชั้น 16 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.17Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมหัวใจ(พิเศษ) 022443791 3791   ชั้น 17 อาคารเพชรรัตน์
หอ-พร.17Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมหัวใจ(พิเศษ) 022443792 3792   ชั้น 17 อาคารเพชรรัตน์
ทำบัตรไข้หวัด2009 022443797 3797    
หอ-พร.16Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมระยะสั้น2 022443800 3800   ชั้น 16 อาคารเพชรรัตน์
หอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมระยะสั้น2 022443801 3801   ชั้น 16 อาคารเพชรรัตน์
ศูนย์สำนักงานโรคหัวใจ 022443804 3804    
ห้องทำงานอ.ปิยะเกษมสุวรรณ 022443855 3855   ชั้น 3 อาคารเพชรรัตน์
ห้องพักแพทย์ประจำบ้านประสาทวิทยา 022443894 3894   ชั้น 1 ตึกโอสถ
ห้องตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือด 022443906 3906    
หน่วยหัตการอายุรกรรม 022443410 3410    

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงาน/ตำแหน่ง เบอร์โทรสายนอก เบอร์โทรสายใน โทรสาร หมายเหตุ
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 022443530 3530    
มูลนิธิวชิรพยาบาลและวชิรเวชสาร  022443531 3531    
มูลนิธิอาคารเพชรรัตน์ 022443780 3780   ชั้น G
มูลนิธิ (โรงกรองน้ำ) 022443676 3676    
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 022443532 3532    
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 022443560 3560    
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 022443561 3561    
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 022443798 3798    
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 022443799 3799    
ห้องสมุดสโมสรวชิรพยาบาล 022443533 3533   ชั้น 3 ตึกสวัสดิการ  
ห้องสมุดสโมสรวชิรพยาบาล 022443534 3534   ชั้น 3 ตึกสวัสดิการ
สำนักงาน สตง. 022443893 3893