Text Size

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดประชุมวิชาการ "Vajira Orthopaedics Review 2018"

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดประชุมวิชาการ "Vajira Orthopaedics Review 2018"

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์

กำหนดการ