Text Size

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 "บุหรี่เผาปอด Tobacco burns your lungs"

30 พฤษภาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยงานสุขภาพชุมชนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 "บุหรี่เผาปอด Tobacco burns your lungs" โดยมีรศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นประธานเปิดงาน และผศ.นพ.สุรวุมิ ลีฬหะกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งองค์กรอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อมุ่งเน้นถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่และผลกระทบต่อบุคคลใกล้ชิด ภายในงานมีกิจกรรมเดินรณรงค์ การมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร และมีเสวนาให้ความรู้สู่ประชาชน ณ ลานเอนกประสงค์ด้านข้างอาคารเพชรรัตน์ ชั้น G