Text Size

พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1 กรกฏาคม 2562 รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง 4 สถาบัน เพื่อให้เกิดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แก่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ ห้องประชุม 301 อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น3 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเปรียบเทียบข้อมูลร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนานำไปสู่ความเป็นเลิศหมายรวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนอื่นๆ หรือในสถาบันผลิตแพทย์ต่อไป