Text Size

งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น G พร้อมด้วย รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ต่อจากนั้นคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ สู่ประชาชน อีกทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิดให้เลือดให้ชีวิต ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘) พระผู้พระราชทานมอบวชิรพยาบาลแก่ปวงชนชาวไทยเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่มารับบริการ ได้แสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 “วชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน” ให้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์ พยาบาล และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านสาธารณสุขอีกด้วย