Text Size

งานแถลงข่าว "นวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด 19"

     

17 เมษายน 2563 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แถลงข่าวร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีและข้อต่อหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบความดันบวกชนิด mini PAPR เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลใช้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเพชรรัตน์ชั้น 6

     ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวข้างต้นได้มีการพัฒนาร่วมกัน โดยความร่วมมือของพันธมิตรได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. และโรงเรียนช่างฝีมือทหาร