Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพกาย ตรวจสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพกาย ตรวจสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่3) รายละเอียด