Text Size

ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องกำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ รอบที่ 1 และรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 87 คนแล้วนั้น

เพื่อให้การรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดให้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใข้ทุน วันที่ 20 มิถุนายน 2561 รายละเอียด