Text Size

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การตรวจสุขภาพ การทดสอบทางจิตวิทยา และการสอบสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบที่3 (รับตรงร่วมกัน)

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การตรวจสุขภาพ การทดสอบทางจิตวิทยา และการสอบสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบที่3 (รับตรงร่วมกัน) ผ่านสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติม