Text Size
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2559 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 2900
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาความรู้พื้นที่ฐานทางการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 1 ผู้ที่ไม่ยื่นคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 2733
กำหนดการตรวจสุขภาพจิต ตรวจสุขภาพกาย การสอบสัมภาษณ์ สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ระบบรับตรง ผ่าน กสพท. ประจำปีการศึกษา 2559 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 3521
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 12909
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยาและตรวจสุขภาพการสอบคัดเลือกระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 2688
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ระบบรับตรง โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา2559 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 4280
เปลี่ยนแปลงกำหนดการ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 1448
ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ 2559 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 1835
ใบสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองควา มรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่3 ประเภทข้อสอบ MEQ Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 1722
รายละเอียดการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประเภทข้อสอบอัตนัยดัดแปลง (MEQ) Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 1734