Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ด้วยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

2. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตัวเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณสุธิดารัตน์ วสุธารนันท์) อาคารอำนวยการ ชั้น 3

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่ 4- 12 กันยายน 2561 ภายในเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.)  รายละเอียดละคุณสมบัติของผู้สมัคร