Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลโครงสร้างองค์กร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
รองคณบดีไม่เกิน 7 ท่าน 
คณะกรรมการประจำคณะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
 
กลุ่มภาระกิจการศึกษา  

 

 

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาคเวชศาสตร์เขตเมือง
ภาควิทยาศาสตร์การแพทยพื้นฐาน
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

กลุ่มภาระกิจสนับสนุน

 
 

สำนักงานคณบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายวิศวกรรมบริการ

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  
 

สำนักงานผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล
ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด
ฝ่ายทันตกรรม
ฝ่ายเภสัชกรรม
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย