Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นรองคุณสมบัติของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รายละเอียด

กรมบัญชีกลางแจ้งปรับนโยบายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

กรมบัญชีกลางแจ้งปรับนโยบายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 รายละเอียด

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ 
รองคณบดีด้านการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรมในคณะ

ร่วมบริจาค

จำหน่ายตำรา