Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรงโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 / ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรงโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560
  ดาวโหลดประกาศที่นี่ หากไม่มีรายชื่อสามารถดาวโหลดแบบคำร้องอุทธรณ์ (กรณีไม่ปรากฎชื่อผู้มีสิทธ์) ที่นี่ หรือโทร 02-244-3860
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

  ขั้นตอนการสมัคร
  • ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
  • เข้าสู่ระบบและเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ
  • พิมพ์ใบชำระเงิน (Pay-In) เพื่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559    ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 (เมื่อชำระเงินแล้วไม่เกิน 2 วันทำการ จะสามารถ ปริ้นใบสมัครได้) 
  • เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
   • ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2560
   • หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร (Pay-In)
   • เอกสารที่ระบุในประกาศรับสมัครสอบอื่นๆ ตามประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบผิดพลาด ให้กรอกใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และจัดส่งมาพร้อมเอกสารหลักฐาน ดาวโหลดใบคำร้องที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-244-3860

รายละเอียด

ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ประจำปีพ.ศ.255

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙ โดยรองศาสตราจารย์ อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรม จำนวน ๔๐ คน ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมชั้น ๖ อาคารเพชรรัตน์

รายละเอียด

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ 
รองคณบดีด้านการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรมในคณะ

ร่วมบริจาค

จำหน่ายตำรา