Text Size

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นจากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

วันนี้ (19 มี.ค. 2561) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น รายละเอียด

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย เปิดคลินิกวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาการทำงานวิจัย

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยมีโครงการบริการวิชาการ ซึ่งจัดให้มีคลินิกวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาการทำงานวิจัยทุกขั้นตอน โดยทีมนักวิจัยพี่เลี้ยง 

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ 
รองคณบดีด้านการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 

ร่วมบริจาคสมทบทุน

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรมในคณะ

แบบฟอร์มจองห้อง