Text Size

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการศีกษา 2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการศีกษา 2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ คุณรัชดาพร อินอุ่นโชติ 02-2443482 ในวันและเวลาราชการ โดยจะมีการสอบและสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 2  

ผู้สนใจเข้าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโปรดนำหลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ 1 ฉบับ
  3. สำเนาใบ Transcript 1 ฉบับ
  4. ใบ Recommend 2 ฉบับ

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โดยจะเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 6 อัตรา และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ธุรการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (ในวันราชการ) โทร. 02 244 3405

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ 
รองคณบดีด้านการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรมในคณะ

ร่วมบริจาค

จำหน่ายตำรา