Text Size

”ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

”ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) 
หากมีข้อเสนอแนะโปรดส่งข้อเสนอแนะไปยังสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2559
ดาวน์โหลด

ประกาศภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรับสมัครอาจารย์แพทย์ (วุฒิบัตรรังสีวิทยาทั่วไป)

ประกาศภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรับสมัครอาจารย์แพทย์ (วุฒิบัตรรังสีวิทยาทั่วไป) รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธี คัดเลือก

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์

ประเภท : วิชาการ

จำนวน : ๑ อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และหรือ หลังปริญญาตรี

ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ) : สอบโดยวิธีสัมภาษณ์

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ 
รองคณบดีด้านการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรมในคณะ

ร่วมบริจาค

จำหน่ายตำรา