Text Size

ประกาศวันหยุดราชการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20 ในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นับเป็นแห่งที่ 6 ของประเทศ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ 
รองคณบดีด้านการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรมในคณะ

ร่วมบริจาค

จำหน่ายตำรา